สพป.ลย.๓×
+ ผู้ดูแลระบบ

☰MENU

ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญ - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
439 หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทร.042-810495 - 7 โทรสาร.042-810496
เลขประจำตัวประชาชน/บัญชีธนาคาร 
เลือกรายงานบัญชีประจำเดือน 


รายงานสถิติการให้บริการ 176 ครั้ง